Bijstand

  1. Laatst bijgewerkt op

a) Consulaire bijstand

De diensten die normaal verricht worden door banken, de post, reisagentschappen, hotels, de lokale politie enzovoort, vallen natuurlijk niet onder de bevoegdheden van een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging.

Consulaire bijstand wordt dus alleen gegeven aan wie zich in ernstige moeilijkheden bevindt en zich alleen nog tot de diplomatieke vertegenwoordiging kan wenden. Er komt een einde aan de bijstandsplicht zodra u op eigen krachten verder kunt.

Kortom, het is pas wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput dat consulaire bijstand mag worden ingeroepen.

Voor meer info: lees hier


b) Aanhouding

In geval van aanhouding of hechtenis, kunt u de ambassade of het consulaat van België hiervan in kennis brengen. Deze bieden, in de mate van het mogelijke, bijstand, voornamelijk op humanitair vlak, aan Belgen in gevangenschap. Meer informatie daarover vindt u in de brochure Bijstand aan Belgen in Buitenlandse Gevangenissen (PDF, 761.54 KB)


c) Overlijden

Ingeval een naaste komt te overlijden buiten een zorginstelling dient de plaatselijke politie in de eerste plaats onverwijld op de hoogte te worden gebracht.

Indien de overledene aangesloten is bij een mutualiteit in België (of in een derde land) of houder is van een geldige reisverzekering voor medische kosten en repatriëring: dient zo snel mogelijk contact opgenomen met de alarmcentrale (het nummer van de alarmcentrale is meestal terug te vinden op de verzekeringskaart of verzekeringspolis).

De naaste familieleden in Thailand of in België dienen eveneens zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, en een beslissing te nemen m.b.t. de uitvaartwijze (repatriëring van het stoffelijk overschot of van de urne, begrafenis ter plaatse, crematie met uitstrooiing van de assen ter plaatse).

De Ambassade van België in Bangkok dient eveneens zo spoedig mogelijk te worden gecontacteerd (buiten de openingsuren kan de wachtdienst worden bereikt op het volgende gsm-nummer: +66 81 833 9987).

Gelieve de volgende informatie te verstrekken aan de Ambassade:

  1. Naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum, plaats en datum van overlijden, oorzaak van het overlijden;
  2. Naam, voornaam, verwantschapsgraad, contactgegevens (gsm-nummer) van persoon/personen die de overledene vergezelde(n) (op reis of permanent in Thailand verblijvend);
  3. Naam en contactgegevens van de inrichting waar het stoffelijk overschot zich bevindt en contactgegevens van een verantwoordelijke;
  4. Verdere inlichtingen bij voorbeeld in verband met een eventuele (reis)verzekering, mutualiteit, kredietkaarten, persoonlijke bezittingen, familie of contactpersonen ter plaatse.