Draagmoederschap

  1. Laatst bijgewerkt op

In de huidige stand van de wetgeving wordt het vraagstuk betreffende draagmoederschap als dusdanig niet door de Belgische wetgeving geregeld.

T.a.v. dit juridische vacuüm zien onze diensten zich genoodzaakt om geen enkel rechtsgevolg toe te kennen aan buitenlandse documenten die in dit kader werden opgemaakt (geboorteakte, vonnis, …). Deze houding wordt aangenomen, ook al werd de lokale wettelijke voorziene procedure in het buitenland nauwgezet gevolgd. Datgene wat in het buitenland rechtsgevolgen creëert, veroorzaakt in dit geval geen rechtsgevolgen in onze interne rechtsorde.

Belgische onderdanen die beslissen om beroep te doen op een draagmoeder krijgen geen enkele zekerheid dat dit vaderschap / moederschap zal worden erkend in België, noch dat voor het kind een reisdocument zal worden afgeleverd.

De diensten van de FOD Buitenlandse Zaken zullen - wat hen betreft - het van rechtswege vaderschap / moederschap weigeren te erkennen. Deze diensten zullen geen enkel reisdocument afleveren en zullen ze uitnodigen om zich te richten tot de bevoegde rechtbank van eerste aanleg (cfr. art. 23 en 27 Wetboek Internationaal privaat recht).

In het licht van het voorgaande, wensen wij u eraan te herinneren dat, gelet op de problemen waaraan een Belgische onderdaan zichzelf in elk geval blootstelt door voor draagmoederschap te kiezen, de mogelijkheid tot adoptie wettelijk voorzien is naar Belgisch recht en dus als mogelijk alternatief te overwegen valt.

Thailand heeft sinds april 2015 een wettelijke regeling van het draagmoederschap vastgelegd in de Protection for Children Born Through Assisted Reproductive Technologies Act