Nationaliteit

 1. Laatst bijgewerkt op

Akte van verklaring van toekenning van nationaliteit

Vanaf 1 januari 1985 is een kind geboren in het buitenland Belg indien:

 1. minstens een ouder (vader of moeder) Belg is, geboren in België of in Belgisch Congo voor 30 juni 1960, of in Rwanda of Burundi voor 1 juli 1962
 2. de Belgische vader of moeder, geboren in het buitenland, binnen de termijn van 5 jaar na datum van de geboorte van het kind een akte van verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit ondertekent. Deze akte dient te worden ondertekend op de ambassade of het consulaat waar de Belgische ouder is ingeschreven.

Om een akte van verklaring van toekenning van de Belgische nationaliteit te ondertekenen op de Ambassade van België in Bangkok dienen de volgende documenten worden voorgelegd :

 1. een eenvormig afschrift van de geboorteakte op naam van het kind, gelegaliseerd door de bevoegde instantie(s) van het land waar de akte werd opgemaakt, daarna vertaald door een vertaler vermeld op de lijst van de Ambassade.
    
  Voor inlichtingen over de plaatselijke overheden bevoegd voor de wettiging van documenten opgemaakt in Thailand, Cambodia, Laos en Myanmar, bestemd voor gebruik bij een Belgische overheid, raadpleeg de rubriek Legalisatie van documenten.
   
  Indien de geboorteakte werd opgesteld in een derde land: dienen de formaliteiten voldoende lang op voorhand opgestart om rekening te houden met de wachttijden nodig om een afschrift van de geboorteakte te bekomen, deze ter plaatse te laten vertalen, en om er het originele document en de vertaling te laten legaliseren volgens de legalisatieprocedure van kracht tussen dit land en België.
   
 2. een attest van woonplaats op naam van de Belgische vader of moeder
   
 3. een attest van nationaliteit op naam van de Belgische vader of moeder

Opmerkingen: deze twee laatste attesten op naam van de vader of moeder worden afgeleverd door de Ambassade.

Inlichtingen over de consulaire rechten van toepassing op de legalisatie van documenten, de afgifte van consulaire attesten en de opmaak van een akte inzake nationaliteit vind u hier.

Bij indiening van de nodige documenten zal een ontwerp van akte voor goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Na ontvangst van de goedkeuring van de voormelde dienst zal een afspraak worden belegd voor de ondertekening van de akte door de Belgische vader of moeder. De aanwezigheid van het kind is niet vereist.
 

Verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit

Overeenkomstig art. 22, §1, 5°°WBN, moet, vóór zijn 28ste verjaardag, de verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit afleggen, de Belg die

 1. na 1 januari 1967 geboren is in het buitenland;
 2. nooit in België een hoofdverblijfplaats gehad heeft tussen de 18e en 28ste verjaardag;
 3. niet kan doen gelden in het buitenland een ambt uit te oefenen opgedragen door de Belgische regering of door diens bemiddeling, of personeelslid te zijn van een vennootschap of vereniging naar Belgisch recht;
 4. één of meerdere andere nationaliteit(en) bezit;
 5. niet vrijwillig de Belgische nationaliteit verwierf (door nationaliteitsverklaring, nationaliteitskeuze, herkrijging of naturalisatie).

Diegene die aan al deze voorwaarden voldoet en geen verklaring tot behoud ondertekent, verliest de Belgische nationaliteit op de dag van zijn 28ste verjaardag.

In geval van twijfel over het feit of een persoon al dan niet al deze voorwaarden voor verlies van de nationaliteit op 28 jaar vervult (meer bepaald wanneer moeilijk kan worden bewezen dat betrokkene al dan niet een andere nationaliteit bezit), is het aangeraden de behoudsverklaring te ondertekenen!

Aan de andere kant, niets belet een Belg de verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen vanaf zijn 18 jaar indien het merendeel van de voorwaarden van verlies voldaan zijn en er geen intentie is zich in België te vestigen vóór de 28ste verjaardag.

De akte van verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit moet worden ondertekend op de Ambassade of het Consulaat waar de betrokken persoon is ingeschreven.

Om een akte van behoudsverklaring te ondertekenen op deze Ambassade dienen de volgende documenten voorgelegd:

 1. een eenvormig afschrift van de geboorteakte, gelegaliseerd door de bevoegde instantie(s) van het land waar de akte werd opgemaakt, daarna vertaald door een vertaler vermeld op de lijst van de Ambassade.
    
  Voor inlichtingen betreffende de plaatselijke overheden bevoegd voor de wettiging van documenten opgemaakt in Thailand, Cambodia, Laos en Myanmar, bestemd voor gebruik bij een Belgische overheid, raadpleeg de rubriek Legalisatie van documenten.
    
  Indien de geboorteakte werd opgesteld in een derde land : dienen de formaliteiten voldoende lang op voorhand opgestart om rekening te houden met de wachttijden nodig om een afschrift van de geboorteakte te bekomen, deze ter plaatse te laten vertalen, en om er het originele document en de vertaling te laten legaliseren volgens de legalisatieprocedure van kracht tussen dit land en België. 
   
  Indien de geboorteakte in het verleden werd overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand van een Belgische gemeente in toepassing van artikel 48 Burgerlijk Wetboek of neergelegd in de archieven van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, dient u zich te wenden ofwel tot de betrokken gemeente ofwel tot de Stad Brussel. Voor eventuele bijkomende inlichtingen, raadpleeg deze website
   
 2. een attest van woonplaats
   
 3. een attest van nationaliteit

Opmerkingen: deze twee laatste attesten worden afgeleverd door de Ambassade.

Inlichtingen betreffende de consulaire rechten van toepassing op de legalisatie van documenten, de afgifte van consulaire attesten en de opmaak van een akte inzake nationaliteit vind u hier.

Bij indiening van de nodige documenten zal een ontwerp van akte voor goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Na ontvangst van de goedkeuring van de voormelde dienst zal een afspraak worden belegd voor de ondertekening van de akte.