Rijbewijs

  1. Laatst bijgewerkt op

Ingeval van verlies of diefstal van een Belgisch rijbewijs

De ambassade is niet bevoegd om een duplicaat van een rijbewijs af te leveren.

Een duplicaat van dit document kan bekomen worden bij de laatste gemeente waar de titularis van het rijbewijs ingeschreven was, op voorwaarde dat hij ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister van een Belgische ambassade of consulaat, en op voorlegging van een inschrijvingsattest minder dan 6 maand oud of van de identiteitskaart afgeleverd aan Belgen met woonplaats in het buitenland, alsook van een attest van verlies of diefstal afgeleverd door de bevoegde plaatselijke overheden, gewettigd en vertaald. (KB van 5/9/2002 gepubliceerd in het B.S. van 25/9/2002).

Voor bijkomende inlichtingen, zie www.belgium.be

Betreffende de legalisatieprocedure van een vreemd document voor gebruik in België: documenten afgeleverd door een vreemde overheid dienen eerst te worden gewettigd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land waar de documenten werden opgesteld en daarna vertaald door een vertaler vermeld op de lijst van de Ambassade van België in Bangkok naar de taal van de gemeente of van het bestuur bij dewelke u de documenten moet indienen.

De originele gewettigde documenten dienen daarna samen met hun vertaling te worden gewettigd door de Ambassade van België in Bangkok of door de Belgische ereconsul bevoegd voor het betrokken land. Volledigheidshalve dient vermeldt dat sommige gemeenten geen vertalingen opgesteld in het buitenland aanvaarden. In voorkomend geval dienen de vertalingen opnieuw te worden opgemaakt in België door een beëdigd vertaler. Ter herinnering: een legalisatie mag niet ouder zijn dan 6 maand op datum van de voorlegging van de documenten bij de administratie.
 

Procedure tot het bekomen van een buitenlands (nationaal / internationaal) rijbewijs

Voor inlichtingen betreffende de voorwaarden tot het bekomen van een buitenlands rijbewijs (afgeleverd bij voorbeeld door de Thaise, Cambodjaanse, Laotiaanse of Birmese overheden) dient u contact op te nemen met de bevoegde overheid van uw huidige verblijfplaats.

Vermits er niet steeds een bilateraal akkoord in deze materie bestaat tussen België en het betrokken land, kunt u eventueel aan een theoretische en/of praktische proef onderworpen worden voor het bekomen van dit rijbewijs.

Opmerkingen:

De Ambassade van België in Bangkok en de Belgische ereconsuls zijn niet bevoegd om documenten afgeleverd in België, bestemd voor gebruik in het buitenland, te legaliseren of om er een eensluidend verklaard afschrift van af te leveren, noch om een vertaling van deze documenten verricht door een vertaler vermeld op de lijst van de Ambassade te legaliseren indien deze vertaling bestemd is voor gebruik bij een vreemde overheid.

Voor de legalisatie van documenten (en hun vertaling) afgeleverd in België en bestemd voor gebruik in het buitenland dient u, na de legalisatie ervan bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (zie: Legalisatie van documenten), zich te wenden tot de ambassade van het betrokken land in Brussel. Daarna dienen deze documenten nog te worden gewettigd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het betrokken land alvorens deze te kunnen voorleggen aan de bevoegde plaatselijke overheid.

Voor eventuele bijkomende inlichtingen betreffende de procedure van legalisatie van documenten kunt u de website van de Federale Overheidsdienst Justitie raadplegen.