Consulaire certificaten en attesten

Hier vindt u informatie over consulaire certificaten en attesten.

 1. Laatst bijgewerkt op

In toepassing van artikel 35, 4de lid, van het Consulair Wetboek, genieten enkel Belgen ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister van een ambassade of beroepsconsulaat administratieve bijstand. 

Deze administratieve bijstand, vergelijkbaar aan deze verleend door een Belgische gemeente, heeft hoofdzakelijk betrekking op de afgifte van de documenten die zijn opgesomd door het Consulair Wetboek.

Bovenop de afgifte van reisdocumenten (gewone paspoorten, voorlopige paspoorten, vrijgeleiden) en van elektronische identiteitskaarten en de bevoegdheden inzake notariële akten, burgerlijke stand en nationaliteit, is de Ambassade eveneens bevoegd voor de afgifte van de hieronder vernoemde consulaire attesten.

De Minister van Buitenlandse Zaken bepaalt de voorwaarden waaronder deze attesten worden afgegeven (Consulair Wetboek art. 68). 

Deze voorwaarden zijn de volgende:

a) de aanvraag dient ingediend met een ondertekend schrijven, tijdens een bezoek aan de ambassade of verzonden per post, per fax of in bijlage van een mail. 

b) een attest kan enkel worden afgeleverd aan de belanghebbende, zijn wettelijke vertegenwoordiger of een mandataris. Bij ontstentenis van een wettelijke of reglementaire bepaling kan een attest niet worden afgeleverd aan een derde persoon.

 
De volgende attesten kunnen worden afgeleverd:

 • Attest van woonplaats: vermeldt het laatste adres of de historiek van alle adressen opgenomen in het Rijksregisterdossier.
 • Attest van inschrijving: bevestigt de datums van inschrijving in het consulaire bevolkingsregister (die kunnen verschillen met de datums van effectieve aankomst en vertrek). In tegenstelling tot het attest van woonplaats vermeldt dit attest niet het adres. Het kan worden afgeleverd met het oog op een herschrijving bij een Belgische gemeente.
 • Attest van gezinssamenstelling: vermeldt alle gezinsleden van de Belg, inbegrepen de vreemde gezinsleden. Met “gezin” wordt verwezen naar alle personen die onder één en hetzelfde dak samenleven, of zij al dan niet verwant zijn. Het samenlevingscriterium wordt in principe vastgesteld  op basis van feitelijke elementen en van officiële stukken afgegeven door de lokale overheid (bijv. verblijfsvergunningen, attesten van woonst, …) en/of andere documenten die een effectief en duurzaam samenleven op hetzelfde adres aantonen.
 • Attest van nationaliteit: bevestigt het bezit van de Belgische nationaliteit of het verlies ervan.
 • Attest van naamsovereenkomst: af te geven als de naam van een Belg in Belgisch recht anders vastgesteld is dan in het vreemde recht van de Staat waarvan hij eveneens de nationaliteit bezit.
 • Attest van burgerlijke staat: vermeldt de burgerlijke staat van de betrokkene zoals die voorkomt in zijn administratief dossier in het Rijksregister. Dient het attest om voorgelegd te worden aan vreemde (niet Belgische) instanties, dan moet de aanvrager uitdrukkelijk het doeleinde vermelden. Het attest maakt melding ervan. Het attest van burgerlijke staat is niet dienstig in het kader van een huwelijk (in dit geval wordt een attest geen-huwelijksbeletsel afgegeven, indien alle voorwaarden verenigd zijn).
 • Attest van bezit van een reis- of identiteitsdocument: een consulaire ambtenaar is niet bevoegd om een eensluidende kopie te maken of een kopie eensluidend te verklaren van een Belgisch paspoort, reis- of identiteitsdocument, reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen of vreemdelingen. Een attest wordt afgeleverd in de plaats van een eensluidend verklaard afschrift.
 • Levensbewijs: om een voorgedrukt formulier afgeleverd door een pensioendienst te wettigen of af te stempelen dient de betrokkene zich persoonlijk bij de post aan te bieden en een identiteitsbewijs voor te leggen. Kan de betrokkene zich om praktische redenen niet naar de post verplaatsen (ziekte, verre afstand, …), dan kan het levensbewijs slechts opgemaakt worden op basis van een medisch getuigschrift en geldig identiteitsbewijs of op basis van foto met recente krant waaruit blijkt dat de betrokkene nog in leven is en een geldig identiteitsbewijs (in beide gevallen zal de datum van het medisch getuigschrift of van de publicatie van de krant op het formulier worden vermeld).

 
Belangrijke opmerkingen:

 • Het tarief der consulaire rechten voor de afgifte van attesten en de betalingswijzen zijn vermeld op de website van de Ambassade.
 • De attesten kunnen u worden toegezonden aan een bijkomende kost van THB 40 voor Thailand en van THB 400 voor Cambodja, Laos en Myanmar. Gelieve in dit geval een omslag te leveren met uw adres erop vermeld (eventueel kan de omslag vooraf worden gefrankeerd indien deze dienst beschikbaar is in het land waar u verblijft).
 • Een gescande kopie van het attest kan u gratis per e-mail worden toegezonden.
 • In toepassing van de regelgeving met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken worden de attesten afgeleverd in het Nederlands, Frans of Duits. Op eenvoudig verzoek kan een eensluidend verklaarde vertaling naar het Engels worden afgeleverd.
 • Ingeval van persoonlijke aanbieding aan het loket kunnen de attesten niet onmiddellijk worden bekomen. Een minimumtermijn van 24 uur is vereist voor de opmaak ervan.
 • De Ereconsuls in Vientiane en in Phnom Penh zijn niet bevoegd om consulaire attesten af te geven. Zij zijn desalniettemin gemachtigd om levensbewijzen (voorgedrukte formulieren afgeleverd door Belgische pensioendiensten) te legaliseren of af te stempelen.
 • Administratieve bijstand aan Belgen niet ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters is beperkt tot de afgifte van een noodreisdocument (voorlopig paspoort of ETD) of een attest geen huwelijksbeletsel. Voor bijkomende inlichtingen over de voorwaarden en de te volgen procedure, raadpleeg de website van de Ambassade.
 • De Ambassade is niet bevoegd om documenten af te leveren zoals: een uittreksel uit het strafregister, een duplicaat van een Belgisch nationaal of internationaal rijbewijs, een wetscertificaat of enig ander document niet vermeld in de bovenstaande lijst.
 • U kunt meer inlichtingen over de afgifte door andere Belgische besturen van sommige van deze documenten vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.belgium.be of op www.belgium.be